Thông tin chính
17/09/2021
Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Quốc gia trực tuyến về “Đổi mới cơ chế chính sách tài chính trong giáo dục Việt Nam”. Toàn quốc có 138 điểm cầu và hơn 1.300 nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lí nhà nước về giáo dục tham gia Hội Thảo. Trong đó có 20 bài báo cáo khoa học được đăng trong Kỷ Yếu Hội Thảo.
26/08/2021
Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Hồng Giang (Đông Hưng) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, nhân dân tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.